Regulamin

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej jako: RODO.

 

INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 1. Administratorem danych osobowych jest INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. stom. Katarzyna Myśliwiec, ul. Batalionów Chłopskich 32/ 1, Koszalin 75-302, woj. zachodniopomorskie, NIP:6691533095, REGON: 330993215, adres e-mail: gabinet@dentystakoszalin.pl telefon: 604 068 121, 94 342 62 56, dalej jako Administrator.

 2. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować na w/w adres lub e-mail.

 3. Administrator będzie przetwarzać podane w formularzu kontaktowym dane osobowe w celu realizacji uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1, tj. w celu.:

 1. podjęcia wszelkich czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Państwo
  w formularzu kontaktowym,

 2. ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością;

 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podane w formularzu kontaktowym.

 4. Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora – mogą mieć wyłącznie upoważnieni przez niego pracownicy i współpracownicy (jeżeli są) i tylko w niezbędnym zakresie.

 5. Poza tym w związku z prowadzoną działalnością Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom: podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora m.in.: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność.

 6. Państwa dane podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez Administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, a po tym czasie przez okres przedawniania ewentualnych roszczeń.

 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 8. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu.